معرفی کارشناسان کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه علم وصنعت ایران

سمیه اثنی عشری

مسئول دفتر، مشابهت يابی مقالات اعضای هیات علمی و وب سایت

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۶۰-۰۲۱
ایمیل: sasnaashari@iust.ac.ir
ارسال مقالات جهت مشابهت يابی:
Authenticator@iust.ac.ir

حسن درخشان

رئيس اداره- کارشناس امور اجرایی و اطلاع رسانی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۰-۰۲۱
ایمیل: derakhshanh@iust.ac.ir

پری زارع نعمتی

کارشناس بخش پایان نامه ها، امور مراجعین و تسویه‌حساب

شماره تماس
۰۲۱-۷۳۲۲۷۳۵۴
ایمیل:zarep@iust.ac.ir
ایمیل: report_lib@iust.ac.ir

خدیجه داوری

کارشناس مسئول بخش امانت - کارشناس بخش فهرست نویسی و نرم افزار کتابخانه

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۳-۰۲۱
ایمیل: davarikh@iust.ac.ir

خدیجه عسگری

کتابدار بخش امانت

شماره تماس : ۷۳۲۲۷۳۷۰-۰۲۱
ایمیل: kh_asgary@iust.ac.ir

نوروز احدی

کتابدار بخش امانت

شماره تماس : ۷۳۲۲۷۳۷۱-۰۲۱
ایمیل: norozahadi@iust.ac.ir

فاطمه نصر آبادی

کتابدار بخش امانت، کارشناس بخش سفارشات و منابع دیجیتال

شماره تماس :۷۳۲۲۷۳۷۰-۰۲۱
۰۲۱-۷۳۲۲۷۳۵۶

ایمیل: nasrabadi@iust.ac.ir

فهیمه مسعودی فرد

کتابدار بخش امانت

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۷۰-۰۲۱
ایمیل: f_masoudifard@iust.ac.ir

گل افروز محرابی

کارشناس بخش فهرست نویسی - همکار بخش علم سنجی( ورود اطلاعات مقالات اعضاء هیات علمی)

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۲-۰۲۱
ایمیل: mehrabi_g@iust.ac.ir

زهره عتیقه‌چیان (بازنشسته)

رئیس اداره - کارشناس بخش اطلاع رسانی

منیره روحی (بازنشسته)

کارشناس بخش سفارشات و منابع دیجیتال - همکار بخش علم سنجی( ورود اطلاعات مقالات اعضاء هیات علمی)

زهره مقیسه

کارشناس علم سنجی
فهرست