معرفی کارشناسان کتابخانه و مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی دانشگاه علم وصنعت ایران

سمیه اثنی عشری

مسئول دفتر

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۶۰-۰۲۱

حسن درخشان

مسئول امور اجرایی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۰-۰۲۱

زهره عتیقه‌چیان

مسئول بخش اطلاع رسانی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۶۲-۰۲۱

اعظم صادقی

پایان نامه ها، امور مراجعین و تسویه‌حساب

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۱-۰۲۱

خدیجه عسگری

کتابدار بخش امانت

شماره تماس : ۷۳۲۲۷۳۷۰-۰۲۱

نوروز احدی

کتابدار بخش امانت

شماره تماس : ۷۳۲۲۷۳۷۱-۰۲۱

فاطمه نصر آبادی

کتابدار بخش امانت

شماره تماس :۷۳۲۲۷۳۷۰-۰۲۱

زهره مقیسه

علم سنجی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۶-۰۲۱

خدیجه داوری

فهرست نویسی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۳-۰۲۱

گل افروز محرابی

فهرست نویس

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۲-۰۲۱

پری زارع نعمتی

فهرست نویس

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۴-۰۲۱

منیره روحی

سفارشات و منابع دیجیتال

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۵-۰۲۱

فهرست