معرفی کارشناسان کتابخانه و مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی دانشگاه علم وصنعت ایران

سمیه اثنی عشری

مسئول دفتر و وب سایت مرکز

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۶۰-۰۲۱
ایمیل: sasnaashari@iust.ac.ir

حسن درخشان

مسئول امور اجرایی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۰-۰۲۱
ایمیل: derakhshanh@iust.ac.ir

زهره عتیقه‌چیان

مسئول بخش اطلاع رسانی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۶۲-۰۲۱
ایمیل: atighechian@iust.ac.ir
ایمیل: library@iust.ac.ir

اعظم صادقی

پایان نامه ها، امور مراجعین و تسویه‌حساب

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۱-۰۲۱
ایمیل: sadeghia@iust.ac.ir
ایمیل: report_lib@iust.ac.ir

خدیجه عسگری

کتابدار بخش امانت

شماره تماس : ۷۳۲۲۷۳۷۰-۰۲۱
ایمیل: kh_asgary@iust.ac.ir

نوروز احدی

کتابدار بخش امانت

شماره تماس : ۷۳۲۲۷۳۷۱-۰۲۱
ایمیل: norozahadi@iust.ac.ir

فاطمه نصر آبادی

کتابدار بخش امانت

شماره تماس :۷۳۲۲۷۳۷۰-۰۲۱
ایمیل: nasrabadi@iust.ac.ir

زهره مقیسه

علم سنجی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۶-۰۲۱
ایمیل: scimet@iust.ac.ir
ایمیل: z.moghise.6644@gmail.com

خدیجه داوری

فهرست نویسی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۳-۰۲۱
ایمیل: davarikh@gmail.com

گل افروز محرابی

فهرست نویس

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۲-۰۲۱
ایمیل: mehrabi_g@iust.ac.ir

پری زارع نعمتی

فهرست نویس

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۴-۰۲۱
ایمیل: zarep@iust.ac.ir

منیره روحی

سفارشات و منابع دیجیتال

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۵۵-۰۲۱
ایمیل: roohim@iust.ac.ir

فهرست